ابتدا فرم را تکمیل نموده و اطلاعات را ارسال نمایید تا فرایند صدور معرفی نامه آغاز شود، و سپس از طریق کد رهگیری اعطا شده می توانید اقدام به پیگیری و چاپ معرفی نامه نمایید.

دستور پزشک

لطفا کدرهگیری و کدملی خود را وارد نمایید